ووشة : 78; ئەنجام : 1346; کات : 0.08323 دووةم
دووبارەکردنەوە 6
ئایەت 6
ریکخستن 2 أَقُلْ أَقَلَّ
وەرگیراوو 2 وأقل أقل
دووبارەکردنەوە 1
ئایەت 1
ریکخستن 1 قَائِلُهَا
وەرگیراوو 3 قائلها قائلون قائل
دووبارەکردنەوە 2
ئایەت 2
ریکخستن 2 وَأَقُلْ وَأَقَلُّ
وەرگیراوو 2 وأقل أقل
دووبارەکردنەوە 4
ئایەت 4
ریکخستن 1 فَسَيَقُولُونَ
وەرگیراوو