അടയാളവാക്കുകൾ : 69; ഫലങ്ങള്‍ : 1319; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.08905 സെ.
സംഭവങ്ങള്‍ 6
ആയത്തുകള്‍ 6
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 أَقُلْ أَقَلَّ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 وأقل أقل
സംഭവങ്ങള്‍ 2
ആയത്തുകള്‍ 2
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 فَقُولُوا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 69 قل ويقولوا وليقولوا ليقولن لقلنا