അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 575; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.03833 സെ.
ഫലം n° #1 - Al-Falaq 5
[ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ] - الفلق 4
[ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ] - الناس 1


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: الحسد
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 604 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Falaq ( The Daybreak) n° | 113 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 20 ആയത്തുകള്‍ | 5
ഫലം n° #2 - Al-Ma'un 7
[ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ] - الماعون 6
[ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ] - الكوثر 1


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #3 - Al-Ma'un 6
[ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ] - الماعون 5
[ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ] - الماعون 7


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #4 - Al-Ma'un 5
[ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ] - الماعون 4
[ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ] - الماعون 6


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #5 - Al-Ma'un 4
[ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ] - الماعون 3
[ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ] - الماعون 5


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 11 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #6 - Al-Ma'un 3
[ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ] - الماعون 2
[ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ] - الماعون 4


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 20 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #7 - Al-Ma'un 2
[ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ] - الماعون 1
[ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ] - الماعون 3


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #8 - Al-Ma'un 1
[ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ] - قريش 4
[ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ] - الماعون 2


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: منع الخير
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ma'un ( Alms Giving) n° | 107 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 17 ആയത്തുകള്‍ | 7
ഫലം n° #9 - Al-Humaza 4
[ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ] - الهمزة 3
[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ] - الهمزة 5


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: البخل والشح
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9
ഫലം n° #10 - Al-Humaza 3
[ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ] - الهمزة 2
[ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ] - الهمزة 4


അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: البخل والشح
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9