അടയാളവാക്കുകൾ : 78; ഫലങ്ങള്‍ : 1346; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.11043 സെ.
സംഭവങ്ങള്‍ 6
ആയത്തുകള്‍ 6
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 أَقُلْ أَقَلَّ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 وأقل أقل
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 قَائِلُهَا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 3 قائلها قائلون قائل
സംഭവങ്ങള്‍ 2
ആയത്തുകള്‍ 2
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 وَأَقُلْ وَأَقَلُّ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 وأقل أقل