വാക്കുകള്‍ 1 ص
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 ص
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 ص

#1   Sad 1

[ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الصافات 182

[ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ] - ص 2ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 453 ഹിസ്ബ് | 46 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Sad ( The letter Sad) n° | 38 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 38 ആയത്തുകള്‍ | 88