വാക്കുകള്‍ 1 فتشقى
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 فَتَشْقَى
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 فتشقى
#1  

Ta-ha 117

[ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ] - طه 116

[ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ] - طه 118
അധ്യായം:الجن والشيطانവിഷയം:الشيطانഉപവിഷയം:عداوة الشيطان لبني آدم
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 320 ഹിസ്ബ് | 32 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 16 മന്‍സില്‍ | 4 വാക്കുകള്‍ | 13 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 49 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ta-ha ( Ta-Ha) n° | 20 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 45 ആയത്തുകള്‍ | 135