വാക്കുകള്‍ 1 مدهنون
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 مُدْهِنُونَ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 مدهنون

#1   Al-Waqi'a 81

[ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] - الواقعة 80

[ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ] - الواقعة 82ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 537 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 22 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96