വാക്കുകള്‍ 1 وانحر
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 وَانْحَرْ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 وانحر

#1   Al-Kawthar 2

[ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ] - الكوثر 1

[ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ] - الكوثر 3അധ്യായം: أركان الإسلام വിഷയം: الحج والعمرة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 602 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Kawthar ( Abundance) n° | 108 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 15 ആയത്തുകള്‍ | 3