വാക്കുകള്‍ 1 يوم
സംഭവങ്ങള്‍ 217
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 5
സംഭവങ്ങള്‍ 217
ആയത്തുകള്‍ 211
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 5 يَوْمَ يَوْمِ يَوْمٍ يَوْمُ يَوْمٌ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 17 باليوم وباليوم يوم يومهم ليوم اليوم أيام يومكم واليوم أياما وأياما ويوم يوما الأيام فاليوم بيوم يومين
#1  

Qaf 42

[ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ] - ق 41

[ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ] - ق 43
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:أسماء اليوم الآخر
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 520 ഹിസ്ബ് | 52 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 26 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 32 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Qaf ( The Letter Qaf) n° | 50 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 34 ആയത്തുകള്‍ | 45
#2  

Ash-Shu'araa 189

[ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ] - الشعراء 188

[ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ] - الشعراء 190
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 375 ഹിസ്ബ് | 38 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 10 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 41 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#3  

At-Tariq 9

[ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ] - الطارق 8

[ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ] - الطارق 10
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 591 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Tariq ( The morning star) n° | 86 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 36 ആയത്തുകള്‍ | 17
#4  

Al-Infitar 15

[ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ] - الإنفطار 14

[ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ] - الإنفطار 16
അധ്യായം:الأخلاق المذمومةവിഷയം:الفجور
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 587 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Infitar ( The Cleaving) n° | 82 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 82 ആയത്തുകള്‍ | 19
#5  

An-Naziat 6

[ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ] - النازعات 5

[ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ] - النازعات 7
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 583 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Naziat ( Those who drag forth) n° | 79 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 81 ആയത്തുകള്‍ | 46
#6  

Al-Mursalat 12

[ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ] - المرسلات 11

[ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ] - المرسلات 13
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 580 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 10 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50
#7  

Al-Fatihah 4

[ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] - الفاتحة 3

[ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ] - الفاتحة 5
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 1 ഹിസ്ബ് | 1 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 1 മന്‍സില്‍ | 1 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fatihah ( The Opening) n° | 1 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 5 ആയത്തുകള്‍ | 7
#8  

Al-Mursalat 35

[ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ] - المرسلات 34

[ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ] - المرسلات 36
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 581 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50
#9  

Al-Qiyama 6

[ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ] - القيامة 5

[ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ] - القيامة 7
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 577 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qiyama ( The rising of the dead) n° | 75 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 31 ആയത്തുകള്‍ | 40
#10  

Al-Muddathir 9

[ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ] - المدثر 8

[ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ] - المدثر 10
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 575 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56