വാക്കുകള്‍ 1 يطوفون
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 يَطُوفُونَ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 7 فطاف ويطوف ويطاف وليطوفوا يطوف يطاف يطوفون

#1   Ar-Rahman 44

[ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ] - الرحمن 43

[ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ] - الرحمن 45ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 533 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 21 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ar-Rahman ( The Beneficient) n° | 55 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 97 ആയത്തുകള്‍ | 78