വാക്കുകള്‍ 1 المستبين
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 الْمُسْتَبِينَ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 المستبين

#1   As-Saaffat 117

[ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ] - الصافات 116

[ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ] - الصافات 118ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 450 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 23 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182