വാക്കുകള്‍ 3 غسلين حامية آنية
സംഭവങ്ങള്‍ 4
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 4
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 غِسْلِينٍ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 غسلين
സംഭവങ്ങള്‍ 2
ആയത്തുകള്‍ 2
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 2 حَامِيَةٌ حَامِيَةً
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 آنِيَةٍ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 3 آن آنية آلآن

#1   Al-Qaria 11

[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ] - القارعة 10

[ نَارٌ حَامِيَةٌ ] - القارعة 11

[ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ] - التكاثر 1അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: النار ഉപവിഷയം: الأعمال التي توجب دخول النار
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 600 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 2 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 8 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qaria ( The Calamity) n° | 101 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 30 ആയത്തുകള്‍ | 11

#2   Al-Ghashiya 5

[ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ] - الغاشية 4

[ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ] - الغاشية 6ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26

#3   Al-Ghashiya 4

[ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ] - الغاشية 3

[ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ] - الغاشية 5ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26

#4   Al-Haaqqa 36

[ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ] - الحاقة 35

[ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ] - الحاقة 37ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 568 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Haaqqa ( The reality) n° | 69 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 78 ആയത്തുകള്‍ | 52