വാക്കുകള്‍ 1 لينبذن
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 لَيُنْبَذَنَّ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 7 فانبذ نبذ لنبذ نبذه فنبذتها فنبذوه لينبذن +2 فانتبذت انتبذت

#1   Al-Humaza 4

[ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ] - الهمزة 3

[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ] - الهمزة 5അധ്യായം: الأخلاق المذمومة വിഷയം: البخل والشح
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9