വാക്കുകള്‍ 1 وريحان
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 وَرَيْحَانٌ

#1   Al-Waqi'a 89

[ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ] - الواقعة 88

[ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ] - الواقعة 90അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: الجنة ഉപവിഷയം: أسماء الجنة
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 537 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96