വാക്കുകള്‍ 1 أشركنا
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 أَشْرَكْنَا
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 16 أيشركون يشركون تشركون تشركوا أشركتمون وأشرك تشرك لتشرك أشركوا أشركتم يشرك أشرك يشركن أشركت وأشركه أشركنا
#1  

Al-An'am 148

[ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ] - الأنعام 147

[ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ] - الأنعام 149
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 148 ഹിസ്ബ് | 15 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 8 മന്‍സില്‍ | 2 വാക്കുകള്‍ | 37 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 142 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-An'am ( The Cattle) n° | 6 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 55 ആയത്തുകള്‍ | 165