വാക്കുകള്‍ 1 ألم
സംഭവങ്ങള്‍ 78
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 78
ആയത്തുകള്‍ 77
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 أَلَمْ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 تألمون ألم +3 الأليم أليما أليم

#1   Al-Mursalat 16

[ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ] - المرسلات 15

[ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ] - المرسلات 17ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 580 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50

#2   Al-Inshirah 1

[ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ] - الضحى 11

[ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ] - الشرح 2ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 596 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 13 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Inshirah ( Solace) n° | 94 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 12 ആയത്തുകള്‍ | 8

#3   Ad-Dhuha 6

[ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ] - الضحى 5

[ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ] - الضحى 7ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 596 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ad-Dhuha ( The morning hours) n° | 93 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 11 ആയത്തുകള്‍ | 11

#4   Al-Balad 8

[ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ] - البلد 7

[ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ] - البلد 9ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 594 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Balad ( The City) n° | 90 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 35 ആയത്തുകള്‍ | 20

#5   An-Naba 6

[ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ] - النبأ 5

[ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ] - النبأ 7ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 582 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | An-Naba ( The tidings) n° | 78 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 80 ആയത്തുകള്‍ | 40

#6   Al-Mursalat 25

[ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ] - المرسلات 24

[ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ] - المرسلات 26ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 581 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50

#7   Al-Fil 2

[ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ] - الفيل 1

[ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ] - الفيل 3ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fil ( The Elephant) n° | 105 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 19 ആയത്തുകള്‍ | 5

#8   Al-Alaq 14

[ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ] - العلق 13

[ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ] - العلق 15ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 597 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Alaq ( The Clot) n° | 96 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 1 ആയത്തുകള്‍ | 19

#9   Al-Mursalat 20

[ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ] - المرسلات 19

[ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ] - المرسلات 21ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 581 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Mursalat ( The emissaries) n° | 77 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 33 ആയത്തുകള്‍ | 50

#10   Al-Fajr 6

[ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ] - الفجر 5

[ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ] - الفجر 7ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 593 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fajr ( The Dawn) n° | 89 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 10 ആയത്തുകള്‍ | 30