വാക്കുകള്‍ 1 أمدكم
സംഭവങ്ങള്‍ 2
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 2
ആയത്തുകള്‍ 2
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 أَمَدَّكُمْ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 2 أمدا أمدكم
#1  

Ash-Shu'araa 133

[ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ] - الشعراء 132

[ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ] - الشعراء 134
അധ്യായം:التاريخ والقصص القرآنيവിഷയം:قوم عاد
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 372 ഹിസ്ബ് | 38 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227
#2  

Ash-Shu'araa 132

[ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ] - الشعراء 131

[ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ] - الشعراء 133
അധ്യായം:التاريخ والقصص القرآنيവിഷയം:قوم عاد
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 372 ഹിസ്ബ് | 38 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 24 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227