വാക്കുകള്‍ 1 إنه
സംഭവങ്ങള്‍ 147
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 147
ആയത്തുകള്‍ 145
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 إِنَّهُ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 12 أإنك أئنا إنهم أإنا أئنكم أئن إنكم إن وإنه أفإن فإن إنه +4 فإنما إما وإما إنما
#1  

At-Tariq 13

[ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ] - الطارق 12

[ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ] - الطارق 14
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 591 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 10 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Tariq ( The morning star) n° | 86 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 36 ആയത്തുകള്‍ | 17
#2  

Al-Muddathir 54

[ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ] - المدثر 53

[ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ] - المدثر 55
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 577 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 11 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
#3  

Al-Muddathir 18

[ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ] - المدثر 17

[ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ] - المدثر 19
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 576 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 10 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
#4  

Al-Waqi'a 77

[ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ] - الواقعة 76

[ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ] - الواقعة 78
അധ്യായം:أركان الإيمانവിഷയം:ذكر الكتب السماويةഉപവിഷയം:القرآن الكريم
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 537 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 12 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Waqi'a ( The Event) n° | 56 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 46 ആയത്തുകള്‍ | 96
#5  

At-Tariq 8

[ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ] - الطارق 7

[ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ] - الطارق 9
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 591 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Tariq ( The morning star) n° | 86 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 36 ആയത്തുകള്‍ | 17
#6  

Al-Burooj 13

[ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ] - البروج 12

[ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ] - البروج 14
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 590 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Burooj ( The Mansions of the stars) n° | 85 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 27 ആയത്തുകള്‍ | 22
#7  

At-Takwir 19

[ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ] - التكوير 18

[ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ] - التكوير 20
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 586 ഹിസ്ബ് | 59 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | At-Takwir ( The Overthrowing) n° | 81 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 7 ആയത്തുകള്‍ | 29
#8  

Al-Haaqqa 40

[ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ] - الحاقة 39

[ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ] - الحاقة 41
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 568 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 15 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Haaqqa ( The reality) n° | 69 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 78 ആയത്തുകള്‍ | 52
#9  

As-Saaffat 132

[ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ] - الصافات 131

[ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ] - الصافات 133
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 451 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182
#10  

As-Saaffat 111

[ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ] - الصافات 110

[ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ] - الصافات 112
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 450 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182