വാക്കുകള്‍ 1 المغربين
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 الْمَغْرِبَيْنِ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 5 ومغاربها والمغرب المغرب مغرب المغربين
#1  

Ar-Rahman 17

[ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ] - الرحمن 16

[ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ] - الرحمن 18
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 532 ഹിസ്ബ് | 54 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 27 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 21 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ar-Rahman ( The Beneficient) n° | 55 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 97 ആയത്തുകള്‍ | 78