വാക്കുകള്‍ 1 الموقدة
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ആയത്തുകള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 الْمُوقَدَةُ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 1 الموقدة

#1   Al-Humaza 6

[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ] - الهمزة 5

[ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ] - الهمزة 6

[ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ] - الهمزة 7അധ്യായം: الإنسان والموت വിഷയം: غيبيات الإنسان ഉപവിഷയം: الفؤاد
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 601 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Humaza ( The Traducer) n° | 104 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 32 ആയത്തുകള്‍ | 9