വാക്കുകള്‍ 1 كيف
സംഭവങ്ങള്‍ 62
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
സംഭവങ്ങള്‍ 62
ആയത്തുകള്‍ 62
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1 كَيْفَ
ഉത്പന്നങ്ങള്‍ 3 فكيف وكيف كيف
#1  

Al-Muddathir 19

[ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ] - المدثر 18

[ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ] - المدثر 20
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 576 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 3 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 10 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
#2  

Al-Ghashiya 20

[ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ] - الغاشية 19

[ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ] - الغاشية 21
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 16 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26
#3  

Al-Ghashiya 19

[ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ] - الغاشية 18

[ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ] - الغاشية 20
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26
#4  

Al-Ghashiya 18

[ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ] - الغاشية 17

[ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ] - الغاشية 19
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 17 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26
#5  

Al-Muddathir 20

[ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ] - المدثر 19

[ ثُمَّ نَظَرَ ] - المدثر 21
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 576 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 11 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Muddathir ( The cloaked one) n° | 74 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 4 ആയത്തുകള്‍ | 56
#6  

Al-Qalam 36

[ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ] - القلم 35

[ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ] - القلم 37
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 565 ഹിസ്ബ് | 57 അളവ് | 3 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Qalam ( The Pen) n° | 68 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 2 ആയത്തുകള്‍ | 52
#7  

As-Saaffat 154

[ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ] - الصافات 153

[ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ] - الصافات 155
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 452 ഹിസ്ബ് | 46 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 14 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182
#8  

As-Saaffat 73

[ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ] - الصافات 72

[ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ] - الصافات 74
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 448 ഹിസ്ബ് | 45 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 23 മന്‍സില്‍ | 6 വാക്കുകള്‍ | 5 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 24 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | As-Saaffat ( Those who set the ranks) n° | 37 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 56 ആയത്തുകള്‍ | 182
#9  

Al-Fajr 6

[ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ] - الفجر 5

[ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ] - الفجر 7
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 593 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 18 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Fajr ( The Dawn) n° | 89 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 10 ആയത്തുകള്‍ | 30
#10  

Al-Ghashiya 17

[ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ] - الغاشية 16

[ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ] - الغاشية 18
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 592 ഹിസ്ബ് | 60 അളവ് | 2 ജുസ്അ | 30 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 25 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Ghashiya ( The Overwhelming) n° | 88 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 68 ആയത്തുകള്‍ | 26