വാക്കുകള്‍ 1 ويسقون
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1

#1   Al-Insan 17

[ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ] - الإنسان 16

[ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ] - الإنسان 18അധ്യായം: الجنة والنار വിഷയം: الجنة ഉപവിഷയം: الجنة وعمل أهلها
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 579 ഹിസ്ബ് | 58 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 29 മന്‍സില്‍ | 7 വാക്കുകള്‍ | 6 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 30 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Al-Insan ( The man) n° | 76 തരം | Medinan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 98 ആയത്തുകള്‍ | 31