പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.70560 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 4321 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
#3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49

#5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 50 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en


[ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ] - الشورى 50

#7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49

#8

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 50 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Muhammad Sarwar - en


[ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ] - الشورى 50

#10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49