പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.63588 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 4321 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49

ഫലം n° #5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 50 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en


[ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ] - الشورى 50

ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49

ഫലം n° #8

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 50 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Muhammad Sarwar - en


[ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ] - الشورى 50

ഫലം n° #10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ash-Shura 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en


[ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ] - الشورى 49