പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.26419 നിമിഷങ്ങള്‍)
#3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Nuh 23 ) ഉള്ളില്‍ Albanian എന്ന് Hasan Efendi Nahi - sq


[ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ] - نوح 23

#6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Ankabut 22 ) ഉള്ളില്‍ Albanian എന്ന് Hasan Efendi Nahi - sq


[ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ] - العنكبوت 22