പ്രവര്‍ത്തനസമയം (2.91347 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #4

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 5212 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English
ഫലം n° #5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 5212 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 45 ) ഉള്ളില്‍ Dutch എന്ന് Salomo Keyzer - nl


[ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ] - النساء 45


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 538 രചയിതാവ് | Salomo Keyzer ഭാഷ | Dutch
ഫലം n° #8

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Baqarah 163 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ] - البقرة 163


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 170 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English