പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.01829 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 5212 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13

ഫലം n° #5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13

ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdullah Yusuf Ali - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13

ഫലം n° #10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Taghabun 13 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ] - التغابن 13


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 5212 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English