പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.01526 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #19

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Sad 48 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ] - ص 48


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 4018 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English
ഫലം n° #20

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Maryam 54 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ] - مريم 54


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2304 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English