പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.15042 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Wahiduddin Khan - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 3458 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdullah Yusuf Ali - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ar-Rum 49 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ] - الروم 49

ഫലം n° #10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Qaf 39 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish - en


[ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ] - ق 39