പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.08777 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ta-ha 88 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ] - طه 88

#2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ta-ha 88 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് English Transliteration - en


[ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ] - طه 88