പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.03398 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Hasan al-Fatih Qaribullah and Ahmad Darwish - en


[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103

ഫലം n° #3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Baqarah 45 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en


[ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ] - البقرة 45

ഫലം n° #4

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abul Ala Maududi - en


[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103

ഫലം n° #5

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 596 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 103 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ] - النساء 103