പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00526 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 11 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ] - الإسراء 11


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2040 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 11 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Ali - en


[ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ] - الإسراء 11


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2040 രചയിതാവ് | Ahmed Ali ഭാഷ | English