പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.19851 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Yusuf 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ] - يوسف 75


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 1671 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Yusuf 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en


[ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ] - يوسف 75

ഫലം n° #7

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Israa 63 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en


[ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ] - الإسراء 63


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 2092 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #9

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ghafir 75 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en


[ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ] - غافر 75