പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.32655 നിമിഷങ്ങള്‍)
#6

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 137 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Sahih International - en


[ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ] - النساء 137

#10

-ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 137 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammed Marmaduke William Pickthall - en


[ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ] - النساء 137