പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00171 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( As-Sajda 27 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ] - السجدة 27

#2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( As-Sajda 27 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് English Transliteration - en


[ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ] - السجدة 27