പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.00084 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Qaf 26 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ] - ق 26

#2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Qaf 26 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് English Transliteration - en


[ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ] - ق 26