പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.04325 നിമിഷങ്ങള്‍)
#1

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ya-Sin 72 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ] - يس 72

#2

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Ghafir 79 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ] - غافر 79

#3

-ന്റെ വിശദീകരണം ( Al-Jinn 14 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Mohammad Habib Shakir - en


[ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ] - الجن 14